De classis van Tiel, 1579-1816

Spies, Peter Dirk (2017) De classis van Tiel, 1579-1816. Doctoral thesis.

[img]
Preview
Text
2017 Spies, P.D. dissertatie A.pdf - Published Version

Download (124MB) | Preview

Samenvatting

In deze dissertatie wordt de classis van Tiel beschreven vanaf haar ontstaan binnen de gereformeerde kerk totdat zij door het Algemeen Reglement van 1816 werd afgeschaft. De classis was het belangrijkste kerkelijk bestuursorgaan in de Nederbetuwe en heeft eeuwenlang veel van haar taken professioneel en zelfstandig uitgeoefend, al dan niet in nauwe samenwerki ng met de politieke overheden. Het taakveld van de classis was uitermate breed. Zo hield zij toezicht op de benoeming en het functioneren van predikanten, kosters en schoolmeesters. Door middel van visitaties oefende zij ook toezicht uit op de kerkelijke gemeenten en hield met name strikte controle op de verkondiging van de leer, de praktijk van het geloofsleven en de bediening van de heilige sacramenten. Ook was aan haar de kerkelijke rechtspraak toebedeeld . Zij onderhield vele contacten met de politieke overheden, de corresponderende classes en de provinciale synode. Omdat de gereformeerde kerk in Gelderland in kerkrechtelijke zin was gesteld onder de hoogste politieke overheid, de Staten van Gelderland, had de classis te maken met veel door die overheid opgelegde wet- en regelgeving. Toch behield zij haar vrijheid en onafhankelijkheid in haar functioneren, waarin zij geen politieke bemoeienis toeliet. De verhouding tussen de overheden en de classis was met name in de opbouwfase sterk tot circa 1650, maar werd daarna meer en meer afstandelijk . In de Franse tijd (1795-1813) verloor de gereformeerde kerk haar bevoorrechte status, maar kon de classis redelijk ongestoord functioneren. In de jaren 1813- 1816 werd de gereformeerde kerk, die van onderaf was opgebouwd vanaf de plaatselijke gemeenten naar classes en synodes, door de nationale overheid in kerkrechtelijke zin omgevormd tot de hervormde kerk, die van bovenaf werd bestuurd. Hierdoor werd op 1 april 1816 de classis opgeheven

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Titel: De classis van Tiel, 1579-1816
Paralleltitel: de gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen
Samenvatting (EN): This thesis describes the classis of Tiel from her inception withing the reformed church until it was abolished by the General regulations of 1816. The classis was the most important religious governing body in the Nederbetuwe and has many of her tasks professionally exercised independently for centuries, whether or not in close cooperation with the political authorities. The task of the field classis was very extensive. She supervised the appointments and functioning of preachers,vergers and schoolteachers. Through visitations she also supervised the Church municipalities and particularly held strict control on the proclamation of the doctrine, the practice of the faith life and Ministry of the Holy sacraments. The ecclesiastical court also was to her. She maintained many contacts with the political authorities, the corresponding classes and the provincial synod. Because the reformed church in Gelderland, in Church law sense, was posed under the highest political Government, the States of Gelderland. The classis had to deal with many government imposed laws and regulations. Yet she retained her freedom and independence in functioning, in which she admitted no political interference. The relationship between the authorities and the classis was particularly strongly in the build-up phase to around 1650. After that it then became more and more distant. In the French period (1795-1813) the reformed church lost its privileged status, but the classis could reasonably function undisturbed. In the years 1813-1816 the reformed church, which was build from the bottom up from the local municipalities to classes and synods, canonical transformed by the national Government into the reformed church, which was governed politically. This caused that the classis of Tiel was abolished on April 1, 1816.
ISBN: 9789463452014
Number of Pages: 0
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Date Deposited: 23 Jan 2019 14:41
Last Modified: 21 Oct 2022 13:30

Actions (login required)

View Item View Item