To participate in God’s mission : looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today

Spijker, J. van 't (2021) To participate in God’s mission : looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today. Doctoral thesis.

[img] Text
2021 Spijker, J. van 't.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only until 1 October 2022.

Download (1MB)

Samenvatting

De opkomst van de zogenaamde “zendingsgemeenten” binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland rond de eeuwwisseling confronteerde dit kerkgenootschap op een zeer directe manier met de vraag hoe vormgegeven moet worden aan het kerk-zijn in een missionaire context. Dit onderzoek, dat een bijdrage wil leveren aan het vinden van een antwoord op die vraag, onderzoekt allereerst het missionair-ecclesiologische debat zoals dat plaatsvond in de wereldwijde missionaire beweging van de 20e eeuw. De internationale zendingsconferenties vanaf 1910 tot 2010 worden bevraagd op centrale thema’s die met dat missionair-ecclesiologisch debat samenhangen. Daarbij is zowel gekeken naar de conferenties die, sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog, georganiseerd werden vanuit de kring van de Wereldraad van Kerken, als ook naar de congressen die vanuit de zogenoemde Lausanne Beweging werden gehouden. Het onderzoek maakt duidelijk dat zending (missie) moet worden verstaan als een duidelijk onderdeel van het heilsplan van de Drie-enige God, en dat Hijzelf voor de realisatie ervan zorgt in de missio Dei. De kerk is niet alleen de vrucht van deze missie van God, maar is ook in haar bestaan en leven betrokken in deze missie. In en door de kerk zet de Drie-enige God Zijn heilswerk in de wereld voort. De kerk is de gemeenschap van het Koninkrijk van God, die in de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus, participeert in de voortgaande uitvoering van de missio Dei. Vervolgens wordt onderzocht hoe door vier missionaire theologen die van fundamentele betekenis zijn gebleken in de gereformeerde context in Nederland over deze thematiek is gesproken. Achtereenvolgens wordt het werk van Johan Herman Bavinck, Hendrik Kraemer, Johannes Verkuyl en James Lesslie Newbigin bestudeerd. Er blijkt een duidelijke aansluiting bij het internationale discours, waarbij het eigen spreken van de bestudeerde missiologen in de specifieke context van hun tijd daar concreet richting en invulling aan heeft gegeven. De kerk is in haar bestaan en handelen onderdeel van het voortgaand heilshandelen van God. Daarna is de missiologische discussie gedurende de laatste eeuw binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland onderzocht. Daarbij is gelet op wat er op de verschillende niveaus is bijgedragen aan deze discussie. Wat blijkt uit “officiele” stemmen, zoals vastgelegd in synodale acta en rapporten van deputaten voor evangelisatie, en wat wordt duidelijk als geluisterd wordt naar de stemmen uit het werkveld? Het wordt duidelijk dat er weliswaar een ontwikkeling is waarin het bewustzijn dat de kerk haar bestaan heeft in een missionaire context toeneemt, maar de vertaling van dat bewustzijn als het gaat om beleid en inrichting van het kerkelijk leven blijft achter bij die ontwikkeling. Er is sprake van ambivalentie, onder anderen uitkomend in het oneigenlijke onderscheid tussen “normale” en “zendingsgemeenten”. Tenslotte worden alle onderzochte bronnen samengebracht. De respectieve thema’s die in deze studie onderzocht zijn bieden in hun innerlijke samenhang een ecclesiologisch kader waarin zowel de identiteit van de kerk als haar relatie tot de wereld tot hun recht komen. Er worden fundamentele elementen zichtbaar die richtinggevend zijn als het gaat om het zoeken naar een kerkelijke structuur om een getuigende kerk te zijn in de context van vandaag. Immers, als de kerk participeert in Gods missie, zal ze haar leven en organisatie, haar structuur, op dat ingeschakeld zijn in die missie (moeten) richten en inrichten.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Titel: To participate in God’s mission : looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today
Samenvatting (EN): The emergence of the so-called “mission congregations” within the Christian Reformed Churches in the Netherlands around the turn of the century confronted this denomination in a very direct way with the question of how to give shape to being a church in a missionary context. This study, which aims at contributing to finding an answer to that question, first of all examines the missionary-ecclesiological debate as it took place in the global missionary movement of the 20th century. The international missionary conferences from 1910 to 2010 are scrutinized focusing on central themes related to that missionary-ecclesiological debate. Both the conferences that were organized within the circle of the International Missionary Council and (later) within the World Council of Churches, as well as the congresses that were held by the so-called Lausanne Movement are examined. The research reveals clearly that mission is to be understood as part of the plan of salvation of the Triune God, and that He Himself takes care of its realization in the missio Dei. The church is not only the fruit of this mission of God but is also involved in this mission, in its existence and life. In and through the church, the Triune God continues His work of salvation in the world. The Church is the community of the Kingdom of God, participating in the ongoing execution of the missio Dei in the time between the Ascension and the Second Coming of Christ. This study further examines how four missionary theologians who have proved to be of fundamental importance in the Reformed context in the Netherlands spoke about this theme. The works of Johan Herman Bavinck, Hendrik Kraemer, Johannes Verkuyl and James Lesslie Newbigin are studied. There is a clear connection with the international discourse, in which the specific context in which each of the studied missiologists was active proved to be of importance regarding the way they expressed themselves. They also articulate the idea that the church in its existence and action is part of God’s ongoing saving work. Next to this, the missiological discussion within the Christian Reformed Churches in the Netherlands during the last century is studied. The different contributions at the various levels are examined. What emerges from “official” voices, as recorded in synodal acts and reports from deputies for evangelization, and what becomes clear when the voices from the field are listened to? It shows that, although there is a development in which the awareness that the church exists in a missionary context is increasing, the translation of that awareness when it comes to policy and organization of church life, lags behind that development. There is ambivalence, manifested, among other things, in the improper distinction between “normal” and “mission congregations”. Finally, all researched sources are brought together. The respective themes explored in this study provide in their inner coherence an ecclesiological framework in which both the identity of the church and its relationship to the world are taken into account. Fundamental elements become visible that guide the search for an ecclesiastical structure to be a witnessing church in today’s context. After all, if the church participates in God’s mission, it will have to focus and organize its life and organization, its structure, to it.
ISBN: 9789463013611
Number of Pages: 246
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Trefwoorden (NL): Missionale kerk ; Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Trefwoorden (EN): Missio Dei ; Mission of the church
Date Deposited: 28 Sep 2021 10:32
Last Modified: 28 Sep 2021 10:32

Actions (login required)

View Item View Item